Thống kê kết quả trúng thưởng Max 4D
SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC Chuẩn nhất /wp-content/uploads/2017/04/sochuan102.gif

Thống kê kết quả trúng thưởng Max 4D
Kết quả trúng thưởng  Vietlott

 

Xem thêm:

01/04/2017 Kỳ 00057
Giải Nhất
9 0 4 4
Giải Nhì
6 6 7 3 8 2 9 4
Giải Ba
3 5 0 0 4 8 0 9 8 9 0 5
Giải Khuyến Khích 1
x 0 4 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 4 4

30/03/2017 Kỳ 00056
Giải Nhất
5 6 2 2
Giải Nhì
5 1 8 6 2 0 7 9
Giải Ba
7 4 5 4 3 5 0 8 0 4 6 1
Giải Khuyến Khích 1
x 6 2 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 2

28/03/2017 Kỳ 00055
Giải Nhất
1 5 5 8
Giải Nhì
5 5 4 5 7 7 2 3
Giải Ba
5 9 1 6 1 7 9 0 1 7 1 2
Giải Khuyến Khích 1
x 5 5 8
Giải Khuyến Khích 2
x x 5 8

25/03/2017 Kỳ 00054
Giải Nhất
7 3 6 8
Giải Nhì
3 6 9 7 4 3 9 5
Giải Ba
7 0 6 0 6 3 5 6 8 9 3 0
Giải Khuyến Khích 1
x 3 6 8
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 8

23/03/2017 Kỳ 00053
Giải Nhất
4 5 6 6
Giải Nhì
6 2 3 2 1 8 7 2
Giải Ba
4 4 3 0 9 6 6 4 4 0 7 6
Giải Khuyến Khích 1
x 5 6 6
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 6

21/03/2017 Kỳ 00052
Giải Nhất
8 1 2 2
Giải Nhì
0 9 3 8 7 2 6 3
Giải Ba
8 2 7 6 7 7 6 8 7 0 5 0
Giải Khuyến Khích 1
x 1 2 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 2

18/03/2017 Kỳ 00051
Giải Nhất
3 1 8 7
Giải Nhì
8 2 1 2 6 1 1 9
Giải Ba
2 3 1 9 3 2 7 1 4 0 2 6
Giải Khuyến Khích 1
x 1 8 7
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 7

16/03/2017 Kỳ 00050
Giải Nhất
7 1 9 2
Giải Nhì
0 4 7 0 4 7 9 2
Giải Ba
7 9 1 3 7 5 8 7 4 2 4 4
Giải Khuyến Khích 1
x 1 9 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 2

14/03/2017 Kỳ 00049
Giải Nhất
1 5 6 4
Giải Nhì
5 3 4 2 0 3 5 1
Giải Ba
3 4 2 1 0 5 3 6 8 5 6 4
Giải Khuyến Khích 1
x 5 6 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 4

11/03/2017 Kỳ 00048
Giải Nhất
6 0 6 5
Giải Nhì
7 2 0 9 3 0 4 1
Giải Ba
4 2 8 7 7 1 6 8 5 9 4 3
Giải Khuyến Khích 1
x 0 6 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 5

09/03/2017 Kỳ 00047
Giải Nhất
3 6 4 5
Giải Nhì
9 7 7 3 1 5 9 2
Giải Ba
8 7 9 2 7 0 8 4 6 7 2 9
Giải Khuyến Khích 1
x 6 4 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 4 5

07/03/2017 Kỳ 00046
Giải Nhất
2 5 7 0
Giải Nhì
7 3 0 0 3 0 8 7
Giải Ba
1 1 1 7 5 5 2 0 1 0 5 5
Giải Khuyến Khích 1
x 5 7 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 7 0

04/03/2017 Kỳ 00045
Giải Nhất
8 5 8 4
Giải Nhì
3 9 9 8 4 1 9 7
Giải Ba
6 9 8 4 2 2 3 6 7 9 8 0
Giải Khuyến Khích 1
x 5 8 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 4

02/03/2017 Kỳ 00044
Giải Nhất
1 3 6 9
Giải Nhì
5 2 3 9 5 2 8 7
Giải Ba
4 4 0 4 9 9 3 1 1 0 2 4
Giải Khuyến Khích 1
x 3 6 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 9

28/02/2017 Kỳ 00043
Giải Nhất
3 1 2 2
Giải Nhì
5 3 2 4 6 7 9 1
Giải Ba
0 1 0 9 6 2 0 8 9 4 1 7
Giải Khuyến Khích 1
x 1 2 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 2

25/02/2017 Kỳ 00042
Giải Nhất
5 7 0 9
Giải Nhì
4 1 5 0 1 6 8 4
Giải Ba
8 8 6 5 4 5 6 2 6 9 0 7
Giải Khuyến Khích 1
x 7 0 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 0 9

23/02/2017 Kỳ 00041
Giải Nhất
3 3 3 0
Giải Nhì
7 3 8 9 7 6 1 6
Giải Ba
0 5 9 2 0 0 8 6 6 5 9 0
Giải Khuyến Khích 1
x 3 3 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 0

21/02/2017 Kỳ 00040
Giải Nhất
5 2 2 7
Giải Nhì
4 0 0 2 8 7 2 2
Giải Ba
2 6 6 4 2 0 7 5 8 1 7 1
Giải Khuyến Khích 1
x 2 2 7
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 7

18/02/2017 Kỳ 00039
Giải Nhất
6 2 5 1
Giải Nhì
0 8 1 9 6 5 5 3
Giải Ba
5 9 2 8 7 5 5 7 8 3 4 7
Giải Khuyến Khích 1
x 2 5 1
Giải Khuyến Khích 2
x x 5 1

16/02/2017 Kỳ 00038
Giải Nhất
5 0 3 5
Giải Nhì
0 2 8 5 6 7 3 2
Giải Ba
2 0 6 9 1 8 4 1 6 2 6 3
Giải Khuyến Khích 1
x 0 3 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 5

 
14/02/2017 Kỳ 00037
Giải Nhất
8 5 8 4
Giải Nhì
5 1 3 5 3 3 4 9
Giải Ba
9 7 8 9 0 5 4 0 6 3 4 9
Giải Khuyến Khích 1
x 5 8 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 4

11/02/2017 Kỳ 00036
Giải Nhất
3 4 2 8
Giải Nhì
9 2 1 0 8 1 7 2
Giải Ba
4 4 0 2 6 7 8 3 3 2 4 6
Giải Khuyến Khích 1
x 4 2 8
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 8

09/02/2017 Kỳ 00035
Giải Nhất
2 9 8 0
Giải Nhì
8 7 8 8 1 7 3 5
Giải Ba
6 6 4 4 1 8 9 6 7 1 0 9
Giải Khuyến Khích 1
x 9 8 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 0

07/02/2017 Kỳ 00034
Giải Nhất
3 1 3 9
Giải Nhì
5 6 3 2 9 4 1 8
Giải Ba
4 6 3 2 1 3 1 9 7 1 5 4
Giải Khuyến Khích 1
x 1 3 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 9

04/02/2017 Kỳ 00033
Giải Nhất
4 7 9 9
Giải Nhì
4 8 4 0 5 9 7 7
Giải Ba
7 6 8 6 8 8 5 6 3 6 5 4
Giải Khuyến Khích 1
x 7 9 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 9

02/02/2017 Kỳ 00032
Giải Nhất
0 5 3 0
Giải Nhì
9 7 7 0 1 0 4 7
Giải Ba
7 9 7 5 6 8 0 3 6 0 8 3
Giải Khuyến Khích 1
x 5 3 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 0

31/01/2017 Kỳ 00031
Giải Nhất
0 0 9 8
Giải Nhì
3 7 9 3 6 6 6 1
Giải Ba
8 5 1 3 3 5 0 9 9 6 7 6
Giải Khuyến Khích 1
x 0 9 8
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 8

26/01/2017 Kỳ 00030
Giải Nhất
5 3 7 6
Giải Nhì
2 0 5 7 1 1 9 0
Giải Ba
7 8 7 7 3 5 0 9 4 6 9 3
Giải Khuyến Khích 1
x 3 7 6
Giải Khuyến Khích 2
x x 7 6

24/01/2017 Kỳ 00029
Giải Nhất
7 0 8 2
Giải Nhì
2 1 2 2 5 8 8 7
Giải Ba
5 8 8 5 0 1 5 9 9 4 9 5
Giải Khuyến Khích 1
x 0 8 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 2

21/01/2017 Kỳ 00028
Giải Nhất
4 4 3 5
Giải Nhì
4 5 9 7 9 5 5 2
Giải Ba
0 7 5 4 8 0 8 7 2 8 3 5
Giải Khuyến Khích 1
x 4 3 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 5

19/01/2017 Kỳ 00027
Giải Nhất
7 7 6 3
Giải Nhì
4 4 5 0 6 4 4 4
Giải Ba
4 5 2 3 3 5 6 4 4 0 6 0
Giải Khuyến Khích 1
x 7 6 3
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 3

17/01/2017 Kỳ 00026
Giải Nhất
0 6 1 7
Giải Nhì
9 2 2 0 7 1 2 1
Giải Ba
3 8 4 8 6 1 9 3 3 0 1 5
Giải Khuyến Khích 1
x 6 1 7
Giải Khuyến Khích 2
x x 1 7

14/01/2017 Kỳ 00025
Giải Nhất
4 4 9 5
Giải Nhì
7 4 8 0 5 6 4 0
Giải Ba
6 8 8 1 3 1 9 1 1 7 4 3
Giải Khuyến Khích 1
x 4 9 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 5

12/01/2017 Kỳ 00024
Giải Nhất
4 6 4 2
Giải Nhì
7 5 6 3 8 2 9 1
Giải Ba
2 9 9 2 0 7 9 8 3 4 1 6
Giải Khuyến Khích 1
x 6 4 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 4 2

10/01/2017 Kỳ 00023
Giải Nhất
3 8 5 7
Giải Nhì
7 4 4 1 9 2 0 6
Giải Ba
8 5 0 9 6 1 5 2 6 7 0 5
Giải Khuyến Khích 1
x 8 5 7
Giải Khuyến Khích 2
x x 5 7

07/01/2017 Kỳ 00022
Giải Nhất
2 0 2 2
Giải Nhì
0 0 2 7 9 5 8 4
Giải Ba
0 1 3 4 7 5 9 5 6 1 9 4
Giải Khuyến Khích 1
x 0 2 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 2

05/01/2017 Kỳ 00021
Giải Nhất
2 9 8 6
Giải Nhì
3 9 8 8 6 4 0 1
Giải Ba
6 4 3 5 2 4 2 0 4 6 7 9
Giải Khuyến Khích 1
x 9 8 6
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 6

03/01/2017 Kỳ 00020
Giải Nhất
3 4 9 0
Giải Nhì
9 6 9 7 1 6 8 3
Giải Ba
2 4 7 1 1 7 4 5 8 3 6 0
Giải Khuyến Khích 1
x 4 9 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 0

31/12/2016 Kỳ 00019
Giải Nhất
7 2 2 5
Giải Nhì
8 2 3 8 6 0 3 9
Giải Ba
4 3 1 8 4 3 4 6 8 4 1 8
Giải Khuyến Khích 1
x 2 2 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 2 5

29/12/2016 Kỳ 00018
Giải Nhất
2 7 3 1
Giải Nhì
6 4 3 0 2 4 7 9
Giải Ba
6 5 1 5 7 2 5 4 3 6 1 9
Giải Khuyến Khích 1
x 7 3 1
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 1

 

27/12/2016 Kỳ 00017
Giải Nhất
5 4 9 1
Giải Nhì
5 4 4 1 0 7 7 3
Giải Ba
3 3 7 5 0 0 3 8 3 6 6 0
Giải Khuyến Khích 1
x 4 9 1
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 1

24/12/2016 Kỳ 00016
Giải Nhất
3 6 9 9
Giải Nhì
3 0 0 2 5 1 7 1
Giải Ba
6 4 9 0 8 0 2 6 9 1 6 9
Giải Khuyến Khích 1
x 6 9 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 9

22/12/2016 Kỳ 00015
Giải Nhất
9 7 6 4
Giải Nhì
5 2 7 4 0 6 6 1
Giải Ba
8 2 1 3 2 1 6 8 0 1 8 4
Giải Khuyến Khích 1
x 7 6 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 4

20/12/2016 Kỳ 00014
Giải Nhất
0 1 3 0
Giải Nhì
4 4 9 2 8 1 5 5
Giải Ba
6 6 0 8 1 1 2 0 6 6 7 0
Giải Khuyến Khích 1
x 1 3 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 3 0

17/12/2016 Kỳ 00013
Giải Nhất
9 8 6 3
Giải Nhì
2 2 1 1 7 4 4 7
Giải Ba
6 3 2 1 0 9 6 1 4 4 0 9
Giải Khuyến Khích 1
x 8 6 3
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 3

15/12/2016 Kỳ 00012
Giải Nhất
0 8 9 9
Giải Nhì
7 9 4 5 9 1 4 5
Giải Ba
7 5 1 4 2 9 7 9 7 0 3 4
Giải Khuyến Khích 1
x 8 9 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 9

13/12/2016 Kỳ 00011
Giải Nhất
3 1 0 0
Giải Nhì
7 5 5 7 4 3 6 8
Giải Ba
4 1 0 6 9 4 9 1 8 6 0 0
Giải Khuyến Khích 1
x 1 0 0
Giải Khuyến Khích 2
x x 0 0

10/12/2016 Kỳ 00010
Giải Nhất
3 4 4 3
Giải Nhì
0 5 6 0 9 1 1 6
Giải Ba
6 4 2 8 5 1 3 9 3 4 2 1
Giải Khuyến Khích 1
x 4 4 3
Giải Khuyến Khích 2
x x 4 3

08/12/2016 Kỳ 00009
Giải Nhất
1 0 6 4
Giải Nhì
1 4 2 5 8 1 7 7
Giải Ba
4 9 1 2 2 0 3 5 3 6 3 6
Giải Khuyến Khích 1
x 0 6 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 6 4

06/12/2016 Kỳ 00008
Giải Nhất
9 1 5 4
Giải Nhì
9 3 4 8 3 9 8 3
Giải Ba
1 0 0 2 5 0 6 0 2 5 1 7
Giải Khuyến Khích 1
x 1 5 4
Giải Khuyến Khích 2
x x 5 4

03/12/2016 Kỳ 00007
Giải Nhất
3 2 7 2
Giải Nhì
7 2 4 1 1 4 9 5
Giải Ba
9 5 0 0 7 1 5 5 0 3 4 7
Giải Khuyến Khích 1
x 2 7 2
Giải Khuyến Khích 2
x x 7 2

01/12/2016 Kỳ 00006
Giải Nhất
3 5 0 5
Giải Nhì
0 0 0 0 8 8 6 5
Giải Ba
5 4 2 1 8 5 6 4 3 5 2 1
Giải Khuyến Khích 1
x 5 0 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 0 5

29/11/2016 Kỳ 00005
Giải Nhất
0 9 1 1
Giải Nhì
7 2 7 5 3 7 2 9
Giải Ba
6 4 3 0 9 4 3 6 6 7 3 3
Giải Khuyến Khích 1
x 9 1 1
Giải Khuyến Khích 2
x x 1 1

26/11/2016 Kỳ 00004
Giải Nhất
0 9 9 7
Giải Nhì
5 7 5 6 0 7 6 8
Giải Ba
3 5 9 3 8 9 9 0 8 0 8 6
Giải Khuyến Khích 1
x 9 9 7
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 7

24/11/2016 Kỳ 00003
Giải Nhất
8 9 9 5
Giải Nhì
1 6 6 1 1 8 3 5
Giải Ba
8 5 3 2 7 1 4 1 3 0 9 1
Giải Khuyến Khích 1
x 9 9 5
Giải Khuyến Khích 2
x x 9 5

22/11/2016 Kỳ 00002
Giải Nhất
3 4 1 1
Giải Nhì
9 5 8 0 5 2 6 4
Giải Ba
9 6 7 9 6 5 0 6 9 4 5 3
Giải Khuyến Khích 1
x 4 1 1
Giải Khuyến Khích 2
x x 1 1

19/11/2016 Kỳ 00001
Giải Nhất
7 5 8 9
Giải Nhì
3 4 4 8 0 2 7 3
Giải Ba
0 2 1 0 3 1 8 4 6 6 9 1
Giải Khuyến Khích 1
x 5 8 9
Giải Khuyến Khích 2
x x 8 9

 

 SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn.

Link bài viết: http://soicau29.com/thong-ke-ket-qua-trung-thuong-max-4d/


Tags: ,

SOI CẦU MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 2 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 3 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 4 CON MIỀN BẮC SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat ĐỘC THỦ ĐỀ CỰC CHUẨN MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHÍNH XÁC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG MIỀN BẮC CỰC VIP

soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN soi cau mien bac chuan nhat

Bài viết liên quan

Tổng hợp những kiêng kị và giải đen trong lô đề - 618 lượt xem

Dự đoán kết quả XSMB hàng ngày-XSMB,SOI CAU CHUAN - 829 lượt xem

HƯỚNG DẪN CHƠI ĐỂ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D THÁNG 6 - 340 lượt xem

Soi cau chuan - chot so chuan

Soi cầu xổ số:


Lưu ý mọi dự đoán trên chỉ mang tính chất dự đoán tham khảo ** ! Tất cả các kinh nghiệm lô đề, phương pháp soi cầu, thống kê tần suất đưa ra giúp mọi người chơi tìm được con số may mắn của xổ số miền bắc. Trang web không ép buộc hay lôi kéo, bắt ai mua, tất cả lấy số đều dựa trên tự nguyện. Nếu bạn sử dụng dịch vụ là đồng ý với những điểu khoản của chúng tôi!

SOI CẦU MIỀN BẮC - TRUNG - NAM HÔM NAY

Trang soi cầu lô đề xổ số, bạch thủ VIP , Soi Cầu Miền Bắc chính xác
Sitemap || xiên 2 số || độc thủ lô || bạch thủ lô .
18/11/2019 - 05:01:29
Bây giờ là 05 giờ Lô 3 số ngày 19/11/2019 - Lô 3 số ngày 20/11/2019 - kết quả vietlott ngày 19/11/2019 và kết quả khác: kết quả vietlott ngày 19/11/2019 - kết quả vietlott ngày 20/11/2019 -kết quả sổ xố 19/11/2019 -kết quả sổ xố 20/11/2019- -xsmb 19/11/2019 - xsmb 20/11/2019- xsmb 19/11/2019
Kết quả sổ số miền bắc ngày tới: xổ số ngày 19/11/2019 -sổ số ngày 20/11/2019- -sổ số ngày 19/11/2019
SoiCau29.Com là xem kết quả xổ số vietlott, xsmb và miền nam chuyên nghiệp và chính xác nằm trong TOP các hệ thống xem kết quả chuẩn nhất tại Việt Nam.
Kết quả sổ số miền Nam ngày tới: kết quả xổ số miền nam 20/11/2019 - kết quả xổ số miền nam 19/11/2019 - kết quả xổ số miền nam 19/11/2019 - xsmn ngày 20/11/2019 - xsmn ngày 19/11/2019 - xsmn ngày 19/11/2019 - xem đề lồ miền nam 20/11/2019 - xem đề lồ miền nam 19/11/2019 - xem đề lồ miền nam ngày 19/11/2019 -